تسمه

تسمه های فولاد سردکار1۰2436و1۰2080برای قالب های کاش و سرامیک و تیغ های برش ورق آهن از ۳ الی ۵ میلی متر

فولاد 1۰2080 برای ابزار های تراشکاری و پانچ کردن برای شرایط حاد تیغه های برش و ابزار داخل تراشی (برقو زنی)

فولاد 1۰2436 برای سنبه ها ( پانچ ها) و ابزارهای برش برای شرایط حاد، برقوکارها،خان کشی ها

این فولاد به صورت گرد و تسمه چهار پهلو عرض میگردد

حاد چون این فولاد۶۳ راکول بعد از آبکاری سخت و شکننده می شود