انواع میلگرد

  1. میلگرد ترانس کشش که بعداز یک بار صیقلی می شود و عرض می گردد
  2. میلگرد آهن هاترول که از ۳۰ الا ۳۵ کربن دارد  که درحدCk35
  3. میلگرد گرمکار 1۰2714برای آهنگری گرم چکش وهیدرولیک ۰ ماندرل های آهنگری
  4. میلگرد سردکار 1۰2436
  5. میلگردهای mo40وvcn150 وvcn200
  6. میلگرد های st37 از آهن از ۱۴ الا ۱۵۰ میل یزدی
  7. میلگردهای mo40
  8. با استاندارد 1۰7225 برای پیچ های مقاون ومیله های اتصال و صنایع سیمان و فولاد شاتونهاو